İŞ-KUR ,PTO’DA MUHASEBECİLERE İEP’İ ANLATTI

0
289

İş-Kur ve işbaşı eğitim programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İş-Kur ve işbaşı eğitim programı, İşbaşı eğitim programı teşviki,687 sayılı KHK istihdam teşviki Polatlı Ticaret Odası anlatıldı. İş-Kur Polatlı Müdürlüğü temsilcisi Mürşide Süleymanoğulları; iş başı eğitim programları, teşvikler ve istihdama yönelik önemli bilgileri paylaştı.

İŞKUR’DAN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İş-Kur Polatlı Müdürlüğü temsilcisi Mürşide Süleymanoğulları tarafından Polatlı Mali müşavirler ve muhasebecilere iş başı eğitim programları ve teşviklerine yönelik istihdama yönelik paylaşımlar yapıldı. Polatlı Ticaret Odası’nda İş-kur ve muhasebeciler bir araya geldi.

Ticaret odası ve İŞKUR tarafından gerçekleştirilen sunumda İş-Kur Polatlı Müdürlüğü temsilcisi Mürşide Süleymanoğulları şu bilgilere yer verdi;

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

“Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan işbaşı eğitim programı, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Programın Amacı Nedir?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişiden istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belirli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahip olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır. Bu sayede iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulmayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayalar hem de işverenler doğru işve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

4857 sayılı iş kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 4/a maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan, kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, vb. işverenler faydalanabilmektedir.

İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işvereneler, Çalışma ve İş Kurumu Polatlı Hizmet Merkezimize taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilir?

İşbaşı Eğitim Programına katılmak için gerekli şartlar;

Son bir aylık dönemde işsiz olmak (Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde bir gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)

15 Yaşını doldurmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

Emekli olmamak

Lise ve Ön lisans dâhil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir. Ancak; işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile, programının başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler.

Program Süresi Ne Kadardır?

İşbaşı eğitim programı en fazla 90 gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftada altı günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Programın İşverene Faydaları Nelerdir?

İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkânına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajınızda sağlamaktadır.

Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. Programa katılan üniversiteye öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara ne asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkânı da verilmektedir. Katılımcıya günlük 54 TL, ayda 1.404 TL ödeme İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program sürecinde katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programını tamamlayan; 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. 30 Yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca İşbaşı Eğitim Programını bitiren katılımcıları istihdam eden işverenler 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlenen istihdam teşvikinden de yararlanabilmektedir. Programı bitirenlerin işverenler tarafından istihdam edilmesi durumunda 2017 yılının sonuna kadar işverenlerin istihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükleri (Aylık 773 TL) Türkiye İş Kurumu ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilecektir. Ayrıca programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmiştir.” diyerek sözlerine son verdi.

687 KHK İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ USÜL VE ESASLAR BİLGİ NOTU

 1. Sigortalının 01/02/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekir.
 2. Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.
 3. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde, SGK’ya bildirilmemiş olması/işsiz olması gerekir.
 4. Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde 5510 sayılı kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(Esnaf vs.) ve (c)/(Memur) bentleri, ek altıncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve ek dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan) kuruma bildirilmiş olması halinde bunlarda işsiz olmadığından bu sigortalı için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 5. Sigortalının işe girdiği tarihten önceki 3 aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki 6 aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-mevsim bitimi), (20-kampanya bitimi) ve (30-vize süresinin bitimi) kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 6. “0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar Aralık istihdam sayısına dâhil edilecek ve bunlar işsiz kabul edilmeyecektir.
 7. İhale konusu iş üstelenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı kanunun ek dokuzuncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
 8. Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.
 9. 2016/ Aralık ayında kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
 10. 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar (bildirilen gün sayısının yarısı ile 22,22 TL’nin çarpımı), işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden 3. Aydan itibaren bu destekten yararlanabilecektir. Ocak ayında tescil edilen işyeri Nisan Ayında bu teşvikten yararlanacaktır. 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen işyeri ise bu destekten hiçbir şekilde yararlanamayacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri sigortalı sayısının yarısı tutarındaki sigortalılar için bu destekten yararlanacaktır.
 11. 2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir.
 12. Aylık prim ve hizmet belgesinin (687 kanun no) yasal süresi içinde kuruma verilmiş olması gerekmektedir.
 13. İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
 14. İşyerinin kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 15. 01/02/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler bu destekten yararlanamaz. Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 16. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.
 17. Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır. 2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigorta sayısı da dikkate alınır.
 18. Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dâhil edilmez.
 19. Sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 20. Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususu e-bildirge sistemine konulacak kontrol ekranından işverenlerce yapılacak kontrolden sonra bu kapsamda SGK’ya bildirmesi gerekmektedir.” Haber: Ali Rıza OVACIK

CEVAPLA